محدودیت های ارسال فایل

» تعداد مجاز پیوست: 2
» حداکثر اندازه هر پیوست: 1 MB
» فایل های مجاز:

.gif, .jpg, .png, .zip, .rar, .csv, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf

بستن صفحه